การจัดสรรอัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กรอบสองมาแล้ว

การแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พอดีมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เห็นหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดสรรตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ครูผู้ดูแลเด็กครับ ส่วนจังหวัดไหนจะได้เท่าไหร่นั้นคงต้องรอการแจ้งอย่างเป็นทางการของแต่ละจังหวัดอีกทีนะครับ เอาเป็นว่าตอนนี้ขอให้รู้แต่เพียงว่า การจัดสรรอัตราตำแหน่ง รอบสอง มาแล้วจริงๆ

ที่มา : สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เป็นอย่างมากครับ

หนังสือสั่งการคลิ๊กที่นี่ครับ

 

 

การจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก โดยให้ดำเนินการดังนี้
        ๑.  จัดทำประกาศกำหนดตำแหน่ง และดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรรภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่รับทราบมติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น
        ๒.  ดำเนินการสรรหาโดยวิธีการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ โดยไม่ต้องสอบแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตามประกาศลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหนังสือสำนักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔
        ๓.  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยกำหนดเงินเดือนให้เป็นไปตามคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ดังนี้
                   ๓.๑  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๔ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๘,๓๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
                   ๓.๒  คุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร ๕ ปี กำหนดอัตราเงินเดือน ๙,๑๔๐ บาท และค่าครองชีพ ๑,๕๐๐ บาท
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

การแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จากการที่ได้พบปะพูดคุยกับครูผู้ดูแลเด็ก(ผดด.)หรือถ้าจะเรียกให้โก้หน่อยก็จะเป็น ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ต่างก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพแวดล้อมของแต่ละที่ บ้างก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่ ปล่อยให้ทำการเรียนการสอนแบบตามมีตามเกิด เข้าทำนองสถานที่รับเลี้ยงเด็ก ซึ่งเด็กที่เข้ามาเรียนก็มีหลายรุ่น ๑ ขวบบ้าง ๒ ขวบบ้าง ๓-๕ ขวบบ้าง ซึ่งก็ขึ้นกับนโยบายของผู้บริหาร อปท.แต่ละแห่ง เมื่อสอบถามว่า “ทำไมเด็กอายุไม่ถึงเกณฑ์(เกณฑ์คือ ๓-๕ ปี)ถึงรับเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” คำตอบที่ได้ก็คือเป็นนโยบายของผู้บริหารบ้าง เป็นลูกเป็นหลานของ อบต.บ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้าง หรือไม่ก็เป็นลูกของคนรู้จักที่เอามาฝากให้เลี้ยงดูบ้าง เมื่อถามต่อไปอีกว่า “แล้วเด็กที่ไม่เข้าเกณฑ์จะได้กินอาหารกลางวัน และดื่มนมไหม” คำตอบก็คือ “ถ้ามีเหลือก็ได้กินบ้างหรือได้กินเพราะเอาส่วนของคนที่ไม่มาโรงเรียนให้เด็กที่ไม่ถึงเกณฑ์กินบ้าง” ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่รอการแก้ไข ถามต่อไปอีกว่า “แล้วใครจะแก้ไข” คำตอบก็คือ “ไม่รู้” “คนที่มีหน้าที่มั่ง” หรือ “ไม่แน่ใจ” ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาจริงๆ โดยที่ผมคิดไม่ถึงว่าจะมีกรณีแบบนี้อยู่ เมื่อถามว่า “ศูนย์เด็กเล็กคุณมีหัวหน้าศูนย์หรือยัง” คำตอบคือ “มีเป็นบางศูนย์” ทำไมถึงมีเป็นบางศูนย์ล่ะ เพราะผู้บริหารเขาไม่ทำการคัดเลือกบ้าง และเพราะผู้ดูแลเด็กยังมีคุณสมบัติไม่ครบบ้าง ซึ่งเหล่านี้ก็ล้วนเป็นปัญหาทั้งสิ้น วันนี้จะขออนุญาต นำเรียนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. เพื่อให้พี่ๆน้องๆ ผู้ดูแลเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนและปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้
                                    ๑ คุณสมบัติของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. (มท ๐๘๙๓.๔/ว๖๑ ลว ๑๐ ม.ค.๒๕๕๑)
                                        ๑.๑ ให้คัดเลือกและแต่งตั้งจากผู้ดูแลเด็กภายในศูนย์ฯ ที่มีเด็กไม่น้อยกว่า ๒๐ คน โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                                                 ๑. มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กไม่น้อยกว่า ๓ ปี
                                                 ๒. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัยหรืออนุบาล ศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู*
                                                 ๓. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.อบต.กลางกำหนด 
                                   ๒. คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย
                                                 ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นประธาน
                                                 ๒. ปลัด อปท. เป็นกรรมการ
                                                 ๓. ท้องถิ่นอำเภอ เป็นกรรมการ
                                                 ๔. ผู้แทนชุมชน เป็นกรรมการ
                                                 ๕. ผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อทราบถึงคุณสมบัติและคณะกรรมการคัดเลือกแล้ว ที่นี้มาดูประเด็นปัญหาที่พบก็คือเรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่จะเข้ารับการคัดเลือก คือส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาอื่นที่ไม่ใช่วิชาเอกปฐมวัยและอนุบาลศึกษาและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ซึ่งกรณีคุณวุฒิทางการศึกษานั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๑ กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมให้รวมถึงผู้ดูแลเด็กที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขา เป็นอันว่าเรื่องวุฒิการศึกษาไม่มีปัญหาแล้ว ขอให้จบปริญญาตรีทางการศึกษาเป็นอันมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ครับ ประเด็นที่เป็นปัญหาถัดมาคือ เรื่องใบประกอบวิชาชีพครู กรณีนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ ผ่อนผันให้ผู้ดูแลเด็กที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา แต่ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จนถึงปี ๒๕๕๔ ที่ร่ายยาวมาทั้งหมดก็คงจะพอเข้าใจนะครับ ว่า ผู้ดูแลเด็กที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา ทุกสาขา ขอย้ำว่าต้องเป็นทางการศึกษาเท่านั้นนะครับ แม้จะไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูก็สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นท่านนักวิชาการศึกษา หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ท่านปลัด อปท. ท่านนายก อปท. ถ้าลูกน้องผู้ดูแลเด็กในบังคับบัญชาของท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ก็จะต้องดำเนินการประกาศคัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน เพื่อความก้าวหน้าของลูกน้องนะครับเจ้านาย………………
ที่มา : www.tadokkam.go.th/main.php

 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ร่วมกิจกรรมกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าดอกคำ ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าดอกคำ ศูนย์รวมข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็ก  อย่าลืมแวะมาคุยกันนะค่ะ