สำเนารายงานการประชุมสภา อบต.ท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564

ไฟล์แนบเอกสาร

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 (72.73 kb)

รายงานการประชุมอื่นๆ