สำเนารายงานการประชุมสภา อบต.ท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ไฟล์แนบเอกสาร

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 (120.59 kb)

รายงานการประชุมอื่นๆ