สำเนารายงานการประชุมสภา อบต.ท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

ไฟล์แนบเอกสาร

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 (215.84 kb)

รายงานการประชุมอื่นๆ