คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายก อบต. ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ มีคำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (1.67 mb)