ประกาศเลื่อนประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้มีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ประจำปี 2564 สมัยสามัญ สมัยที่ 2  โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  6 – 20 เมษายน  2564 นั้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ประกอบกับทางรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆงดการจัดกิจกรรมอันมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มคนหมู่มากหรือการชุมนุมของประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัดและลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่กระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยเหตุนี้จึงขอเลื่อนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ โดยยกเลิกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนดจนกว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะผ่านพ้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (78.55 kb)

รายงานการประชุมอื่นๆ