เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ มีมติกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุม

                             สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565  ดังนี้

                             1.  สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564

                                  สมัยที่ 2 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 – 20 เมษายน 2564
                                  สมัยที่ 3 มีกำหนด 15 วันเริ่มตั้งแต่วันที่    9 – 23 สิงหาคม 2564
                                  สมัยที่ 4 มีกำหนด 15 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2564

                            2. สมัยสามัญ ประจำปี 2565
                                  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 มีกำหนด 15 วัน เริ่มตั้งแต่
                                  วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์แนบเอกสาร

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (83.16 kb)