ประกาศเชิญชวนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าหมากผาง หมู่ที่ 6 สายทางหลวงแผ่นดิน 212 - เหล่าหมากผาง กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,130 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64017054146)

 

http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch