รายงานการประชุมสภา อบต.ท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ไฟล์แนบเอกสาร

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 (223.08 kb)

รายงานการประชุมอื่นๆ