ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการชำระภาษี ปี 2563

https://docs.google.com/forms/d/1o7nbay0vOeIagmg9bgwXpcqGcahEa1oKEBkCk3Pm8wI/viewform?fbclid=IwAR2S8T0Ppz35ml62hm2GjUTlhSRx1HDNCy3OyBy2Ygale_C1whNs6DpG3QY&edit_requested=true