ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างและงดค่าเบี้ยปรับ/เงินเพ่ิม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ