รายงานการประชุม ปี 2562

1. สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1/ 2562 
    เมื่อวันที่  15   เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่

2. สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ  สมัยที่  3 / 2562  ครั้งที่  1
    เมื่อวันที่  14   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่

3. สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ  สมัยที่  3 / 2562  ครั้งที่  2
    เมื่อวันที่  20   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่

4. สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ  สมัยที่  3 / 2562  ครั้งที่  3
    เมื่อวันที่  23   เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่

5. สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญ  สมัยที่  4 / 2562  ครั้งที่  1
    เมื่อวันที่  17   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562 คลิ๊กที่นี่

รายงานการประชุมอื่นๆ

รายงานการประชุม ปี 2563

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563