แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (725.68 kb)

ดาวน์โหลดเอกสาร 2 (1.65 mb)

สาระน่ารู้อื่นๆ

ความรู้เรื่องขยะมูลฝอย

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

กองทุนสวัสดิการชุมชน

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิสัยทัศน์ อบต.ท่าดอกคำ

วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

แบบฟอร์มเสนอปัญหา ความต้องการ

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556