คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัวในการบริหารงานและราชการประจำ ในระบบแท่ง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๖๐/๑  ประกอบประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓๖ ข้อ ๒๔๐ วรรคสอง (๒) ข้อ ๒๔๑ และข้อ ๒๔๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ จึงมอบอำนาจให้ นายมนตรี ศรีมงคล  ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๖-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ รับผิดชอบการบริหารงานประจำส่วนราชการ  รายละเอียดตามเอกสารเพิ่มเติม

ไฟล์แนบเอกสาร

สำเนาคำสั่งมอบอำนาจ (54.43 kb)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ