กิจกรรมให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนในตำบลท่าดอกคำ ประจำปี พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรมอื่นๆ