โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลท่าดอกคำ ประจำปี พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรมอื่นๆ