การเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดต่อโรคอุบัติใหม่ให้แก่ประชาชนในตำบลท่าดอกคำ ประจำปี พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรมอื่นๆ