องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 วันนี้ (18  พ.ย. 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้จัดกิจกรรมรวมพลังเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ในวันอาทิตย์  ที่ 28  พฤศจิกายน  2564  เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมีกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในครั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อีกทั้งตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ต่อไป

                สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ จำนวน 3 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 13 เขต  มีผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ จำนวน 27 คน