โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2564

1-30 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ประจำปี 2564 เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และเพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนพัฒนาของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริการส่วนตำบลท่าดอกคำ ทั้ง 13  หมู่บ้าน