การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญที่1/2564

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ สมัยสามัญที่1/2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ(ห้องประชุมภูลานคำ)