กระดานข่าว

เงื่อนไขในการใช้กระดานข่าวโดยสังเขปดังนี้
๑. ห้ามไม่ให้สมาชิกทำการโพส/ใส่ ชื่อ ความคิดเห็น ข้อความ ลิงค์ต่าง ๆ ลงในเว็บบอร์ดที่ไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยในประเทศ ขัดต่อศีลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
๒. ห้ามไม่ให้สมาชิกทำการใส่หรือโพส ชื่อ ความคิดเห็น ข้อความ ลิงค์ต่าง ๆ ลงในเว็บบอร์ด ที่เป็นการพาดพิงเกี่ยวกับสถาบันการเมือง ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
๓. ห้ามไม่ให้สมาชิกทำการใส่หรือโพส ชื่อ ความคิดเห็น ข้อความ ลิงค์ต่างๆ ลงในเว็บบอร์ดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลหรือองค์กรใด ๆ รวมไปถึงข้อความที่ส่อไปทางหมิ่นประมาท และใช้ชื่อหรือนามแฝงซึ่งมีเจตนาไปในทางให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดหรือเจ้าของชื่อได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง
๔. ห้ามไม่ให้สมาชิกทำการใส่หรือโพส ชื่อ ความคิดเห็น ข้อความ ลิงค์ ต่างๆ ลงในเว็บบอร์ด ที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพหยาบคาย ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร ขัดต่อศีลธรรม หรือมีความหมายไปในทางที่ไม่เหมาะสม
๕. ไม่อนุญาตให้สมาชิกทำการใส่หรือโพส ชื่อ ความคิดเห็น ข้อความ ลิงค์ ต่าง ๆ ลงในเว็บบอร์ด ที่เป็นการประชาสัมพันธ์, โฆษณาเกม, สินค้าอื่น ๆ อันก่อให้เกิดความอยากมี อยากเป็น
๖. ไม่อนุญาตให้สมาชิกทำการใส่หรือโพส ชื่อ ความคิดเห็น ข้อความ ลิงค์ ต่าง ๆ ในเว็บบอร์ดที่ส่อเจตนาในทางซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยน ID และ Item ต่างๆ ที่เป็นส่วนของเกมต่าง ๆหรือสิ่งอื่นใดภายนอกระบบ จะดำเนินการระงับรหัสที่เกี่ยวข้องทันที
๗. ห้ามไม่ให้สมาชิกทำการใส่หรือโพส ชื่อ ความคิดเห็น ข้อความ ที่เป็นการด่าทอกันข้อความที่เป็นไปในการยั่วยุให้เกิดความแตกแยกทั้ง ๒ ฝ่าย และคำหยาบ หรือคำกำกวมที่ส่อเจตนาว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพ