ผู้บริหาร อบต.

 

 นายจรัล  ทาสีทะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

เบอร์โทรศัพท์  085-006-4881

นายทองหัน  อับไพ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ คนที่ 1

เบอร์โทรศัพท์ 087-168-4663

นายประเดิม  ไชยเพ็ชร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ คนที่ 2

เบอร์โทรศัพท์  085-645-3491

นายเทพเทวัญ  แก้วกัญญา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

เบอร์โทรศัพท์ 063-030-0103

 

นายมนตรี  ศรีมงคล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

เบอร์โทรศัพท์ 081-320-8224