ผู้บริหาร อบต.

 

 นายประสงค์ เวฬุวนาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
mobile:08-2116-3779,09-5645-3993

 

นายสินไชย เชื้อคำจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ (๑)
mobile: 08-7228-7535

นายสำนาน แสวงวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ (๒)
mobile:08-7866-3266

นางสาวประภาวรินทร์ เวฬุวนาธร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
mobile:09-6696-9256

 

นายปรีชา กงภูธร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
mobile:08-5693-3747