ผู้บริหาร อบต.

 

 

นายประสงค์ เวฬุวนาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
mobile:08-2116-3779,09-5645-3993

 

 

นายสินไชย เชื้อคำจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ (๑)
mobile: 08-7228-7535

 

 

 

 

นายสำนาน แสวงวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ (๒)
mobile:08-7866-3266

 

 

 

นายกฤษณะ  จันทร์สว่าง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
mobile:09-8947-9916