สถิติรายรับ-รายจ่ายประจำปี


 • รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  • หมวดภาษีอากร           70,423   บาท
  • หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต         106,034   บาท
  • หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         14,516.02   บาท
  • หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         695,215   บาท
  • หมวดรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น        92,731   บาท
  • หมวดภาษีจัดสรร        11,602,408.56   บาท
  • เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล         10,949,686   บาท

                                                  รวม  23,570,937.58    บาท

 • รายจ่ายจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  • รายจ่ายงบกลาง           3,836,325   บาท
  • หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ      7,614,438    บาท
  • หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       4,998,118   บาท
  • หมวดค่าสาธารณูปโภค       672,540   บาท
  • หมวดเงินอุดหนุน        1,697,825   บาท
  • หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   251,920   บาท
  • หมวดรายจ่ายอื่น      1,326,059   บาท

                                                  รวม   20,397,228   บาท