กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าดอกคำ


นายประสงค์ เวฬุวนาธร
 ประธานกรรมการ

นายทองหัน อับไพ
 รองประธานกรรมการ คนที่ ๑

นายสมชัย อินธิบุตร
 รองประธานกรรมการ คนที่ ๒

นายปรีชา กงภูธร
กรรมการและเลขานุการ

นายวัชระ ปุณริบูรณ์
 กรรมการ

นายอุเทน พระนคร
 กรรมการ

นายหนูไกร ป้องชายชม
 กรรมการ

นางสาวปรียา ชมชื่น
 กรรมการ

นางเบญจมาศ พรมจันทร์
 กรรมการ

นายเกียรติชัย อุทัยสา
กรรมการ

นายระยอง จันทะแสง
กรรมการ

นายมนูญ ปัญญาสาร
กรรมการ

นางประยูร โคตรพรม
กรรมการ

นางจรรยวรรธวลพร ผายพิมพ์
กรรมการ

นางสาวสายสมร นันทะถิน
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ