กองสวัสดิการสังคม

 

 

นายณพกร สอนสกุล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

 

นายปิยภัทร  ใจตาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ