กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอนงค์  ไวมงคุณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร  09-35084949

 

 

 

นางสาวสุถาพร. ก่ำซ้อน

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ ศพด.บ้านหนองฮู 

เบอร์โทรศัพท์  08-72212627

 

นางนิภาพรรณ  ศิลาสุวรรณ
ตำแหน่ง  ครู คศ.1  ศพด.บ้านท่าดอกคำ

เบอร์โทรศัพท์  08-72212627

 

นางสาวมลิวรรณ์   แพงโคตร
ตำแหน่ง  ครู คศ.1  ศพด.บ้านท่าดอกคำ

เบอร์โทร 09-10636996