กองช่าง

นายณัฐวุฒิ  แพงจันทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายแก้ว  อุ่นทะ
พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า