กองช่าง

นายณัฐวุฒิ  แพงจันทร์
หัวหน้าส่วนโยธา

นางพัชรินทร์  มาตะวงค์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายศุภกิตติ์  จำเริญเศษ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายจักรพงศ์  ไชยสุระ
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายประยุทธ  อับไพ
พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าไร่ หมู่ที่ ๒

นายเพชร  ศรีพระยา
พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเหล่าหมากผาง หมู่ที่ ๖

นายบวร  อ่อนสีดา
พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านฝอยลม หมู่ที่ ๗

นายแก้ว  อุ่นทะ
พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ ๙