กองคลัง

นางสาวปาริชาติ  แสนทวีสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน   042-490991  ต่อ 1032

โทรศัพท์    09-22811501

 

นางวาสนา พุทธรักษา
นักวิชาการคลัง

โทรศัพท์    000-0000-0000

 

 

นางสาวนงลักษณ์   แสนวงษา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทรศัพท์    0999762022

 

 

นางสาววราภรณ์  อ่อนสีดา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์   08-99844578

 

นายพิศาล  ขันธะวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โทรศัพท์    08-98618612

 

 

นางสาวกนกนิภา  ภาโสม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

โทรศัพท์  06-38916539

 

 

นายสิทธิกรณ์    ดีโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทรศัพท์    09-24605035

 

 

นางสาววันนิสา   สุขสลุง

พนักงานจ้างทั่วไป

 

 

นายสง่า    สุวรรณใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์  09-29698904

 

 

นายปรีชา  ดอนมืด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทรศัพท์    06-32519372