สำนักงานปลัด

   

นายมนตรี  ศรีมงคล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

โทรศัพท์  081-320-8224

  นางสาวสายสมร  นันทะถิน
หัวหน้าสำนักปลัด

โทรศัพท์  083-343-9549

นางสาวปิยะฉัตร  ศรีน้อย
นิติกรชำนาญการ 

 โทรศัพท์  088-307-2499

นางสาวมธุรดา  สีนาค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์  099-778-4818

นางสาวอธิพร  คำมุงคุณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

โทรศัพท์  089-863-7122

นางภริตพร  แช่มชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
โทรศัพท์  089-279-0972
 

นายสุรพล  ผายพิมพ์
พนักงานขับรถขยะ

โทรศัพท์  089-041-5402   

 

นายอำนวย  ศรีวะสุทธิ์
พนักงานขับรถกลาง

 โทรศัพท์  084-561-5872        

นายถาวร  โง่นลุน
 พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ

โทรศัพท์  065-270-4487

นายอนุวัฒ  โคตรัตน์
พนักงานดับเพลิง

โทรศัพท์  084-464-8094

นายคมสัน  นาคเสน
พนักงานดับเพลิง

โทรศัพท์  085-224-3406

 

นายอติเทพ  อินทร์แพง
พนักงานประจำรถขยะ

โทรศัพท์  098-621-3198

นายดิษทัศน์  อุ่นทะ
พนักงานประจำรถขยะ

โทรศัพท์  093-468-0779

นายวันชัย  ชุมนุมราช
คนงานทั่วไป

โทรศัพท์  093-398-3437

นายสิงหา  เวฬุวนาธร
พนักงานประจำรถขยะ

โทรศัพท์  095-664-8576

นายชัยรงค์  บริบาล
พนักงานประจำรถขยะ

โทรศัพท์  084-785-7927

นางชัญญ์ลียา  พัฒนสิทธากุล
พนักงานทั่วไป

โทรศัพท์  06-5123-6968

นางสาวิตรี  สนั่นเอื้อ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์  081-553-1156