สำนักงานปลัดฯ


 

นายปรีชา  กงภูธร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

 

นายมนตรี  ศรีมงคล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

  นางสาวสายสมร  นันทะถิน
นักพัฒนาชุมชน ๕

นางสาวปิยะฉัตร  ศรีน้อย
นิติกร ๕

  

นางรุ่งฤดี  วรรณไชย
เจ้าพนักงานธุรการ

 

จ่าสิบเอกมีศิลป์  โคตรศรีหา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน