การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

01  โครงสร้างองค์กร  
02  ข้อมูลผู้บริหารองค์กร   
03  อำนาจหน้าที่   
04  แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
05  ข้อมูลการติดต่อ   
06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
07  ข่าวประชาสัมพันธ์

08  Q&A 

09  social Network           

10  แผนการดำเนินงานประจำปี  

11  รายงานการดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
17  E-Service  
18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  
20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  
29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  
32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  
37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  
41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน