การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานภาครัฐ 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

01  โครงสร้างองค์กร   คลิ๊กที่นี่
02  ข้อมูลผู้บริหารองค์กร   คลิ๊กที่นี่
03  อำนาจหน้าที่   คลิ๊กที่นี่
04  แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  คลิ๊กที่นี่
05  ข้อมูลการติดต่อ   คลิ๊กที่นี่
06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กที่นี่
07  ข่าวประชาสัมพันธ์  คลิ๊กที่นี่
08  Q&A  คลิ๊กที่นี่
09  social Network  คลิ๊กที่นี่
10  แผนการดำเนินงานประจำปี  คลิ๊กที่นี่
11  รายงานการดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  คลิ๊กที่นี่
12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  คลิ๊กที่นี่  

13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  คลิ๊กที่นี่  เพิ่มเติม
14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  คลิ๊กที่นี่
15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  คลิ๊กที่นี่
16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  คลิ๊กที่นี่
17  E-Service  คลิ๊กที่นี่
18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  คลิ๊กที่นี่
19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  คลิ๊กที่นี่
20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  คลิ๊กที่นี่
21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  คลิ๊กที่นี่
22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  คลิ๊กที่นี่
23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  คลิ๊กที่นี่
24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  คลิ๊กที่นี่
25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิ๊กที่นี่
26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิ๊กที่นี่
27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คลิ๊กที่นี่
28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  คลิ๊กที่นี่
29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิ๊กที่นี่
30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิ๊กที่นี่
31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  คลิ๊กที่นี่
32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  คลิ๊กที่นี่
33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  คลิ๊กที่นี่
34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  คลิ๊กที่นี่
35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คลิ๊กที่นี่
36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  คลิ๊กที่นี่
37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  คลิ๊กที่นี่
38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  คลิ๊กที่นี่
39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  คลิ๊กที่นี่
40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  คลิ๊กที่นี่
41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  คลิ๊กที่นี่
42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  คลิ๊กที่นี่
43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  คลิ๊กที่นี่