สมาชิกสภา อบต.

 นายวัลลภ  วรนุช
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่  10
เบอร์โทรศัพท์  093-762-8486

 

  

นายลอน  หลวงราช
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่  1
เบอร์โทรศัพท์  093-393-8299

 

นายประยูร  มากะฐิน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่  6
เบอร์โทรศัพท์  093-323-3174

 

นายทวีศักดิ์  ไข่มุก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่  2
เบอร์โทรศัพท์  063-147-1191

 

นายเพ็ง  เชื้อคำจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่  3
เบอร์โทรศัพท์  061-648-8190

 

นายวิทยา  ธาตุลม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่  4
เบอร์โทรศัพท์  096-308-9422

 

นายสนอง  วงรักษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่  5
เบอร์โทรศัพท์  084-510-0298

 

นายทำนอง  คำชนะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่  7
เบอร์โทรศัพท์  061-106-6135

 

นายทัศพล  พรมจินดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่  8
เบอร์โทรศัพท์  096-230-1226

 

นายนิธิพงษ์  สาลีรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่  9
เบอร์โทรศัพท์  098-114-7296

 

นายอินทร์ถา  มาตรขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่  11
เบอร์โทรศัพท์  098-470-6897

 

นายอุเทน  พระนคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่  12
เบอร์โทรศัพท์  089-863-3697

 

นายปกรณ์  พรมจินดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่  13
เบอร์โทรศัพท์  096-939-1135