สมาชิกสภา อบต.

 

 นายเพ็ง เชื้อคำจันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
mobile:08-6222-6904

  

นายอุเทพ พระนคร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
mobile:08-4787-5582

 

นายปรีชา กงภูธร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
 mobile:08-5693-3747

 

นายอาทิตย์ คำเถื่อน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๑
mobile:  08-4434-7570

 

นายอุทิศ ดอนมืด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๑
mobile:  08-4434-7570

 

นางสาวดาราวรรณ ไข่มุก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๒
mobile:09-0842-9565

 

 

นางสุขขีวัลย์ หมั่นบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๒
mobile:08-7214-4624

  

นายอดุลย์ โคตมี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๓
mobile:08-9823-6450

 

 

นายรัศมี ศรีนาค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๔
mobile:08-2114-9431

 

นายวิทยา ธาตุลม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๔
mobile:08-3141-7884

 

นายบุญเพ็ง อ่อนน้อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๕
mobile:08-1053-7429

 

 

นายตัน นันทะถิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๖
mobile: 08-2853-2383

 

นายตุ้มทอง อภัยโส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๗
mobile:08-6222-0945

 

 

นางสมคิด สุวรรณกลาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๗
mobile:08-7217-0826

 

นายเดชาธร จู่มา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๘
mobile:09-0338-9038

 

นายเกริกฤทธิ์ มาตขาว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๙
mobile:08-5646-6932

 

 

นางประหยัด อุนทะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๙
mobile:08-6215-0524

 

 

นางทองศร ทองสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๑๐
mobile:08-0760-5779

 

 

นางสุชาดา เดี่ยวคำมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ  หมู่ที่ ๑๐ 
mobile:08-8729-0638

นายสมพาน เพ็ชรสมบัติ

นายสมพาน  เพ็ชรสมบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๑๓
mobile:08-0756-5934

 

 

นายถาวร สุกัญญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ หมู่ที่ ๑๓
mobile:08-7622-8351